(Update 14 januari 2019)

Wie zijn we

Verloskundige praktijk Beuningen

Ons (web)adres is: https://verloskundigepraktijkbeuningen.nl.

Schoolstraat 14 | 6641 DC Beuningen | 024-6776446 | info@verloskundigepraktijkbeuningen.nl.

Inleiding

Dit privacy statement ziet toe op de door Verloskundigenpraktijk Beuningen aangeboden zorgverlening via de website www.verloskundigepraktijkbeuningen.nl . In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe Verloskundigenpraktijk Beuningen omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Verloskundigenpraktijk Beuningen

Verloskundigenpraktijk Beuningen is gevestigd te Beuningen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 09201549 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Hierna wordt Verloskundigenpraktijk Beuningen aangeduid als “Verloskundigenpraktijk Beuningen“. Voor vragen over het privacy statement is Verloskundigenpraktijk Beuningen bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag vanaf 9.00uur tot 15.00uur op telefoonnummer 024-6776446. Ook kunt u contact opnemen per e-mail info@verloskundigepraktijkbeuningen.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden door Verloskundigenpraktijk Beuningen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

– Uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst;

– Administratieve doeleinden;

– om de relatie met de cliënten te onderhouden en uit te breiden;

Grondslagen voor de verwerking zijn:

– de geneeskundige behandelovereenkomst;

– toestemming;

– gerechtvaardigd belang van Verloskundigenpraktijk Beuningen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Verloskundigenpraktijk Beuningen:

  1. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke van de zwangere en haar partner voor communicatie benodigde gegevens Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar;
  2. NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);
  3. Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene;
  4. Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.

 

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de behandelovereenkomst.

Online registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratie systeem Onatal welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde verloskundigen en assistenten. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klanten bestand, controle identiteit en indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.

Foto

Een gevraagde webcam foto wordt alleen opgeslagen in het medisch dossier ten behoeve van de herkenbaarheid van de cliënt voor de verloskundigen en assistenten in het kader van de zorgverlening. Het fotobestand van de webcam wordt na koppeling in het medisch dossier verwijderd.

E-mailadres

Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van: praktijk gerelateerde zaken maar ook om een link van Mind2care te mailen,

uitnodigingen voor Centering Pregnancy, uitnodigen deelname enquête t.b.v. evaluatie van de zorgverlening door de verloskundigenpraktijk. Dit geschied via beveiligde e-mail

Partner mail adres wordt in principe niet gebruikt.

Inschrijven en afspraak maken

Indien u zich via onze website bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak.

U kunt zich ook aanmelden door ons te bellen op telefoonnummer 024-6776446

Verbeteren van onze dienstverlening

Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming aan ons heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Plaatsen van een reactie

Het is mogelijk dat u een vraag en/of reactie achterlaat ten aanzien van een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld kinderwensspreekuur, financiën of informatie over scholing). U dient daarvoor in het bijbehorende formulier uw naam en e-mailadres verplicht te verstrekken. Als dat niet door u wordt verstrekt, dan kunt u geen vraag en/of reactie achterlaten. Uw persoonsgegevens worden verwerkt, zodat wij uw vraag en/of reactie kunnen registreren en (indien gewenst) u op de hoogte kunnen brengen als er vervolgreacties of nieuwe berichten zijn.

Deze verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming. De persoonsgegevens worden bewaard zolang uw vraag en/of reactie actueel wordt geacht.

Foto’s op onze website

Het is mogelijk dat de foto’s op onze website een verwerking van persoonsgegevens vormen. Dat is het geval als een persoon op de foto’s is afgebeeld. Voor zover nodig hebben de betreffende personen in vrijheid toestemming gegeven voor de publicatie van die foto’s. Daarmee bestaat voor Verloskundigenpraktijk Beuningen een gerechtvaardigde belang voor de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Dit belang bestaat uit het kunnen plaatsen van de foto’s op de website, het onderhouden van de website en het recht op vrijheid van meningsuiting. De foto’s worden getoond op de website zolang Verloskundigenpraktijk Beuningen de betreffende foto van toegevoegde waarde voor de website acht.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn

Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 15 jaar bewaard. Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 12 wkn opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk en aansluitend vernietigd. 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van analytische cookies

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden. Voor het bijhouden van statistieken kunnen wij gebruikmaken van onderstaande toepassingen.

Beveiliging

Verloskundigenpraktijk Beuningen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website www.verloskundigepraktijkbeuningen.nl onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats. Daarnaast worden e-mails verzonden door e-mailservers die specifiek beveiligd zijn voor de zorg.

De overige technische bedrijven waar wij mee samenwerken zijn NEN7510 gecertificeerd.

Verwerkers en andere derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt

  • Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
  • Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
  • Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
  • Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:

Toestemming van de betrokkene;

Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;

Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.

  • Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER een land of internationale organisatie ten aanzien waarvan geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan wel een land waarmee geen juridisch bindend en afdwingbaar instrument is gesloten

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

In sommige gevallen kunnen wij niet voldoen aan het totaal verwijderen van al uw gegevens omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben. Daar zullen we u dan ook van in kennis stellen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 14 januari 2019.

Klacht indienen

Wij hopen dat jullie onze begeleiding als prettig ervaren. Mocht dat niet het geval zijn, dan nodigen we jullie uit om dit met ons te bespreken. Wij staan altijd open voor een gesprek hierover en meestal lost dat al voldoende op. Mochten jullie toch een klacht willen indienen bij een onafhankelijke instantie, ga dan naar Klachtverloskundige.nl.

Algemene voorwaarden

Aangezien wij al onze cliënten evenveel tijd willen geven op het spreekuur‚ verzoeken we je op tijd te komen voor je afspraken. Als je meer dan 10 minuten te laat bent‚ zul je helaas een nieuwe afspraak moeten maken.

Verloskundige zorg valt in het basispakket en wordt volledig door alle verzekeraars vergoed. Onderzoeken in de zwangerschap worden soms deels vergoed.

Een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie (een poliklinische bevalling) wordt niet door alle verzekeringen vergoed.
Als je niet verzekerd bent, kun je zelf de kosten betalen. Je kunt hierover met ons een betalingsregeling treffen.