Privacybeleid

Privacybeleid2018-11-26T16:03:16+00:00

(Update 25 mei 2018)

Wie zijn we

Verloskundige praktijk Beuningen

Ons (web)adres is: https://verloskundigepraktijkbeuningen.nl.

Schoolstraat 14 | 6641 DC Beuningen | 024-6776446 | info@verloskundigepraktijkbeuningen.nl.

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Patiëntgegevens

Voor het aanmaken van dossiers die voldoen aan de wettelijk norm slaan wij een aantal gegevens van je op. Dit zijn administratieve gegevens (o.a. voor- en achternaam, BSN, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, naam huisarts), gegevens over je gezondheid en de gezondheid van je familieleden, gegevens over de vorige zwangerschap(pen), gegevens over jouw wensen en voornemens rondom de geboorte van je kind en gegevens van onderzoeken en bevindingen gedurende je zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Van je partner slaan we een aantal administratieve gegevens op en gegevens over zijn of haar gezondheid.

We verzamelen deze gegevens om ons werk goed uit te kunnen voeren en jou de beste begeleiding te kunnen bieden. We werken volgens de WGBO; de AVG is aanvullend hierop en gaat vooral over de verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

In kaart brengen websitebezoek

Contactformulieren

Wanneer je via onze website een aanmeldformulier invult, dan vragen wij je om persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om onze diensten naar behoren uit te voeren. Wanneer je ons aanmeldformulier invult ben je dus op de hoogte van dit gegeven en geef je toestemming dat wij deze gegevens mogen bekijken en opslaan.

Cookies

Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en jouw voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en website bezoek analyseren (hiervoor gebruiken we Google Analytics). Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting https://veiliginternetten.nl/

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over je verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

E-mail

Wij zijn te bereiken via e-mail. Het transport van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en/of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail aan ons te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie door derden kan worden gelezen.

Verzamelde Gegevens

In bepaalde gevallen kun je, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg
 • Het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen
 • Het (elektronisch) verstrekken van herhaalrecepten
 • Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen)
 • Het behandelen van geschillen
 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole
 • Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek
 • Verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen
 • Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

 • Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling
 • Degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden
 • Onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek)
 • Zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst
 • Derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft
 • Anderen, indien: je jouw ondubbelzinnige toestemming hebt verleend voor de gegevensverwerking, of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van jou (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak)

Hoe lang we je data bewaren

De bewaartermijn is 15 jaar.

Welke rechten je hebt over jouw data

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Aanvullende informatie

Hoe we uw data beveiligen

Alle digitale communicatiemethoden die we gebruiken om jouw gegevens te verwerken of te delen, zijn beveiligd; bijvoorbeeld met een wachtwoord.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Er is een schriftelijke procedure waarin vermeld staat wat te doen bij een datalek.

Van welke derde partijen we data ontvangen

Met jouw toestemming ontvangen we gegevens over je medische dossier van je huisarts; eventueel een gynaecoloog; verloskundige of andere zorgverlener.

Klachten AVG

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via de mail: info@verloskundigepraktijkbeuningen.nl; of telefonisch.

Klacht indienen

Wij hopen dat jullie onze begeleiding als prettig ervaren. Mocht dat niet het geval zijn, dan nodigen we jullie uit om dit met ons te bespreken. Wij staan altijd open voor een gesprek hierover en meestal lost dat al voldoende op. Mochten jullie toch een klacht willen indienen bij een onafhankelijke instantie, ga dan naar Klachtverloskundige.nl.

Algemene voorwaarden

Aangezien wij al onze cliënten evenveel tijd willen geven op het spreekuur‚ verzoeken we je op tijd te komen voor je afspraken. Als je meer dan 10 minuten te laat bent‚ zul je helaas een nieuwe afspraak moeten maken.

Verloskundige zorg valt in het basispakket en wordt volledig door alle verzekeraars vergoed. Onderzoeken in de zwangerschap worden soms deels vergoed.

Een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie (een poliklinische bevalling) wordt niet door alle verzekeringen vergoed.
Als je niet verzekerd bent, kun je zelf de kosten betalen. Je kunt hierover met ons een betalingsregeling treffen.